BUỒN … SƯ HUYNH …


Hình từ bạn TSC LaSan Đức Minh...

Hình từ bạn TSC LaSan Đức Minh…

BUỒN …SƯ HUYNH…

( Ngày xưa …

Vẫn có một lớp nhà giáo …

Vẫn giữ tay nghiêng che hồn nhỏ … )
Nhớ bóng sư huynh thuở thiếu thời
Sân trường nắng nhạt, áo chùng …bơi…
Dạo quanh, tay vẫn lần …tràng hạt…
Chỉ mong hạt đời mãi…sinh sôi…
Bên trang vở trắng thương hồn nhỏ
Nét chữ già nghiêng theo…nửa vời…
Con viết nửa chừng nên viết …tiếp…
Hai làn mực …hợp tấu …. à ơi…
Sư huynh chừ …chắc đầu ….đã bạc…
Hay đã quy tiên ….ở cuối trời…
Nhưng bóng người sao vẫn man ….mác…
Che mái đời con, mái hiên … người …

(Nhớ về các Sư Huynh : Aimé, Éli, Ninh Nguy ên, Nicolas, Michel, Léon, Gérald…)